1. מועדון הלקוחות של רשת ספירלה- מסובבים את המחירים מנוהל על ידי ליג’י השקעות בע”מ.
2.  חברי המועדון יהיו זכאים להנחות שונות, על מוצרים מעת לעת, בהתאם ובכפוף לשיקול דעת ספירלה- מסובבים את המחירים, במהלך תקופת חברותם במועדון, כנגד הצגת כרטיס חבר / ת.ז / פרטים מזהים שימסרו על ידי צוות המוכרים בחנות (יתכן שלא כל מגוון המוצרים יזכו להנחה)
3. חברי מועדון הלקוחות של ספירלה- מסובבים את המחירים יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים ייחודיים להם, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת ספירלה- מסובבים את המחירים.
4.  הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים תפרסם מידי פעם, בחנויות המשתתפות / באתר החברה / בדף הפייסבוק / באמצעי התקשורת או בכל אמצעי פרסומי אחר שבחרה בו, את ההטבות הניתנות לחברי מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים.  הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.
5. חברי מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים  לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים, אין כפל הנחות – אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש בפרסומי הנהלת מועדון הלקוחות .
6. הנהלת מועדון לקוחות ספירלה-מסובבים את המחירים תהייה רשאית, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשנות את שיעורי ההנחות לעיל בכל עת, ומעת לעת, לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה הנחות, ולהוציא מכלל ההנחות מוצרים ו/או מחלקות ספציפיות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. מבצעי ההנחות לחברי המועדון יהיו בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע ותקנון או תנאי המבצע.
8. הצטרפות כחבר מועדון לקוחות ספירלה-מסובבים את המחירים:
א. הצטרפות כחבר מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים הינה ליחידים בלבד, לשימוש פרטי ולא לבתי עסק, בכפוף לתשלום דמי החבר השנתיים, כפי שייקבעו על ידי הנהלת מועדון הלקוחות.
ב. מילוי פרק “שדות החובה” בטופס ההרשמה במלואו, לרבות מילוי שם, כתובת מייל, מס’ טלפון תקף וחתימה.
ג. דמי החבר השנתיים יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת מועדון לקוחות ספירלה-מסובבים את המחירים ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החידוש הבאה של אותו חבר.
ד. כרטיס החבר אינו משמש ככרטיס אשראי.
ה. הנהלת מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים תהא רשאית לסרב/לאשר הצטרפות מועמד, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקת סירוב, לרבות הצטרפות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו”ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו, לרבות שיקים שלא כובדו.
ו. כרטיס חבר מועדון הלקוחות הינו אישי ואינו ניתן להעברה, לספירלה-מסובבים את המחירים שמורה הזכות לדרוש הזדהות של חבר מועדון הלקוחות ע”י תעודה מזהה.
ז. החברות במועדון ספירלה-מסובבים את המחירים תהא תקפה למשך שנים עשר  (12) חודשים מיום ההצטרפות .
ח. בתום תקופת החברות, ניתן יהיה לחדשה לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים בכפוף לתשלום דמי החבר העדכניים, בכפוף לסעיף ה’ לתקנון.
ט. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים לפנות להנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים, על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי, הנהלת מועדון לקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים שומרת על זכותה לגבות מחבר המועדון עמלת הנפקת כרטיס חבר חדש בהתאם לעלות שתקבע על ידה מעת לעת. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס.
9. כל חבר מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר בחנויות המשתתפות ו/או במועדון ספירלה-מסובבים את המחירים בקשר עם רכישותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות ו/או בחנויות המשתתפות כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו להנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע הרשום על פי חוק.
10. המידע השמור ישמש את מועדון הלקוחות ואת ספירלה-מסובבים את המחירים בכלל פעולותיהם כולל פעולות עם גופים אחרים ומכירות החנויות המשתתפות באופן ששימוש כאמור במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים, אשר תוכל לעשות בו שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור יהא עליו להודיע בכתב להנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 21 .א/ב. ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש ממועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר מועדון הלקוחות כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות ספירלה-מסובבים את המחירים לרבות נתונים בקשר לחברי המועדון, למעט הנתונים המתייחסים אליו.
11. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים תעשה מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה ו/או הסכמים אחרים תמסור לאותם גופים מפעם לפעם את פרטי חברי מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים ונתונים לגביהם, כדי שאותם גופים יציעו לחברי מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים הצעות שונות בתחומים שונים ומגוונים, בכפוף להוראות כל דין. היה וחבר מועדון  ספירלה-מסובבים את המחירים יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים במקרים כאמור – יהא עליו להודיע בכתב להנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים – בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 21 .א/ב. ובמקרה זה ימחק שמו המידע מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים.
12. הנהלת מועדון לקוחות ספירלה-מסובבים את המחירים שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי המועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו”ב בחנות, וכן לבטל חברותם של חברי המועדון שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), – במקרה זה לא יינתן החזר כספי בגין עלות כרטיס מועדון הלקוחות.
13. באחריות כל חבר מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים לעדכן את הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון פרטים רלוונטי אחר, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 21 .א/ב.
14. כללי:
א. השימוש בכרטיס חבר מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים, על כל סוגיו המפורטים בתקנון זה, לא יעניק לחבר המועדון כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה.
ב. חבר מועדון, בקבלת הנחת המועדון, יוכל לשלם באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיסי אשראי, שיק, (כפוף לנוהלי קבלת שיקים), שובר זיכוי ספירלה-מסובבים את המחירים ובמזומן.
ג. חבר מועדון אשר יבקש לשלם בתווי קניה (לדוגמא: רב תו, תווי ישראכרט, תווי ויזה, תו הזהב וכו’) לא יוכל ליהנות ממבצעי ומחירי המועדון, ובמקרה של תשלום בתווי קניה כאמור לעיל יחויב הלקוח במחירי צרכן רגילים ולא במחיר מועדון.
ד. הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מחיר כרטיס המועדון, זכאות להצטרף למועדון ספירלה-מסובבים את המחירים , תקופת החברות, ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות וכיו”ב, הכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים. לקוח המצטרף למועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.
15. דרכי פרסום של מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים : הודעות ספירלה-מסובבים את המחירים בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת מועדון הלקוחות, לבצעם, בתקנון ו/או ברשימת החנויות המשתתפות ו/או בהנחות ו/או במחיר כרטיס החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון הלקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו”ב, ייעשו ע”י ספירלה-מסובבים את המחירים באופן ובדרך כפי שהנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות המשתתפות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות דיוור ישיר הכל לפי בחירת הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים.
16. באחריות חבר מועדון שאינו מעוניין לקבל חומר פרסומי לתיבת הדוא”ל, מכתבים /קטלוגים לביתו, הודעות לנייד, לציין זאת במופרש בטופס ההצטרפות של מועדון הלקוחות או למסור הודעה בכתב לשרות הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים.
17. אם וככל שתהיה לחבר מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים עילת תביעה כנגד ספירלה-מסובבים את המחירים, אזי בכל מקרה חבר המועדון לא יהא זכאי לקבל כנגד המועדון צווים שאינם כספיים, ובכללם צווי עשה/מניעה ו/או אחרים, בין זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.
18. לא יינתנו הטבות לחברי מועדון הלקוחות ללא הצגת כרטיס מועדון בתוקף ו/או פרטים מזהים כפי שידרש הלקוח על ידי צוות מוכרני החנות.
19. מבלי לגרוע מן האמור, חבר המועדון אשר לא יציג כרטיס חבר בתוקף אך יציג תעודה מזהה שניתן יהיה על פיה לזהותו כחבר מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים – יהא זכאי להטבות כמחזיק כרטיס בתוקף.
20. קבלת זיכויים ואפשרות החזרת מוצרים על ידי חברי מועדון הלקוחות תהיה כפופה לכללי ספירלה-מסובבים את המחירים ובכפוף לתקנות ביטול עסקה ויותנה בהצגת הוכחת קניה / חשבונית וכרטיס מועדון הלקוחות, כקבוע בנוהל החזרת מוצרים.הזיכוי יינתן לפי המחיר נטו (לאחר הנחת המועדון ששולם על ידי חבר מועדון ספירלה-מסובבים את המחירים בפועל במועד הרכישה(
21. סיום פעילות מועדון לקוחות ספירלה-מסובבים את המחירים
א. הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון באופן מידי וללא הודעה מראש.
ב. במידה ויוחלט על הפסקת פעילות מועדון הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים כאמור לעיל, לא יתקבלו חברים חדשים למועדון ויוחזרו לחברי המועדון הקיימים החלק היחסי מדמי החבר ששילמו, באופן יחסי לתקופת חברותם שלא נוצלה כאמור. ההחזר הכספי יבוצע תוך שישים (60) יום מיום סיום הפעלת המועדון בדרך ובנוהל שתקבע הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים. (באחריות חבר המועדון לפנות אל הסניף שבו נרשם ולהציג את פרטי הבקשה, כולל את החשבונית מיום הרישום והשבת כרטיס המועדון(
22. שירות לקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים
א. לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי שירות הלקוחות של ספירלה-מסובבים את המחירים בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00-16:00
במספר טלפון: 04-9938838או אימייל spirala.toys@gmail.com או מסרונים 054-5273326
ב. כתובת הנהלת ספירלה-מסובבים את המחירים למשלוח דואר הינה: ההדס 33, אור עקיבא 30600
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך חווית קנייה מהנה .